Föreläsningar, seminarier

Föreläsningar, seminarier

 

Att sätta gränser. Ett villkor för växande.

 

Min numera klassiska föreläsning ”Att sätta gränser. Ett villkor för växande” är fortfarande högaktuell och anpassas hela tiden till senaste forskningsrön och kunskaper om barns utveckling. Den är en spegling av samtidens oro och vägleder kring hur vi bäst kan ge barn tillit till sig själva, grunden för en framtida god självkänsla, verklighetsförankring och social kompetens.

 

Barn behöver lära sig ”livets spelregler” för att kunna uppleva sig kompetenta och dugliga i samspelet med andra människor. För den skull behöver de vuxna som hjälper dem tillrätta i tillvaron, ger dem stöd och uppmuntran kring att kunna hantera motstånd och frustrationer de kommer att möta. Det är kärlek till barn att ge dem uppmärksamhet och att visa att vi bryr oss om genom att också våga säga ifrån och sätta gränser.

 

För många vuxna har en naturlig auktoritet, att våga vara tydlig förebild, kommit att ersättas av tvivel och osäkerhet. De är rädda för att hämma barnen genom sin vuxna inblandning, rädda att stuka deras egen vilja och självständighet. Men resultatet riskerar att bli det motsatta; barnen lämnas ensamma och övergivna till att styra sina liv utan att ha tillgång till den erfarenhet av livet som de vuxna kan besitta och som barnen emellanåt kan behöva få ta del av som utgångspunkter för att forma sin egen självständighet.

 

En pappa frågade mig en gång under en föreläsning på ett föräldramöte: ”Kan jag säga min uppfattning till min pojke utan att påverka honom?” Nej, självklart inte, men all påverkan är inte negativ eller otillbörlig. Barn behöver vuxnas tydliga ståndpunkter och erfarenheter att ta ställning till, just för att tryggt kunna forma sina egna!

 

Vi vuxna vill förstås väl, men välviljan utvecklas lätt till en missriktad eftergivenhet och alltför stor distans till barnens upplevelsevärld.

 

Det här är en föreläsning om den livsviktiga anknytningen och den nödvändiga självständigheten som behöver utvecklas i samspel med de vuxna.

 

Föreläsningen handlarom vår vardag tillsammans med barnen och ungdomarna – framtidens vuxna. Jag började föreläsa kring detta tema 1989 och har sedan dess föreläst för många tusentals människor runtom i landet och även i den nordiska länderna. Temat är fortfarande högaktuellt och föreläsningen "uppdateras" hela tiden.

 

Föreläsningen ”Att sätta gränser. Ett villkor för växande” kan anpassas till olika åldersgrupper av barn och vuxnas intresseinriktning, men i sin originalform belyser den uppväxten i sin helhet, från barndomen in mot vuxenlivet.

 

Du kan lyssna till en intervju med mig kring min bok och mina tankar med den. Gå till poden "Lära från lärda. En bok, en författare", avsnitt 80 "Att sätta gränser" från juli 2018 . Du finner poden på exvis Podcast (iPhone-app) eller Beyongpod (Android-app) eller direkt via länken

https://embed.acast.com/larafranlarda/attsattagransermedbengtgrandelius

 

 

 

 

”Spelar roll...!?” – Om tonåringens utveckling och bekymmer

 

Många ungdomar känner sig idag övergivna av vuxenvärlden, som kan visa överdriven tilltro till deras förmåga att klara av och förstå sig på livet på egen hand, utan vuxnas inblandning. Som en 15-årig flicka reflekterade: ”Jag tycker vuxna överskattar oss ungdomar!”.

 

Faktum är att ungdomar behöver oss vuxna och vår inblandning i långt större utsträckning än vi vuxna är beredda att tro, detta trots de ungas många gånger bryska avvisande av vuxnas försök att närma sig och vara till stöd och hjälp. Det gäller för oss vuxna att hjälpa de unga att sortera bland alla sina tankar, styra sina impulser (den mänskliga hjärnan är inte fullt ut utvecklad när det gäller impulskontroll förrän uppåt 25-26-års ålder!) och finna sina egna resurser och förutsättningar under trygg vägledning. Men vuxna måste också våga ställa krav på ett sätt som alltmer kommer att representera det vuxna livets villkor så att de unga känner att de är några att räkna med, att de får chansen att känna sig viktiga och respekterade.

 

Det här är en föreläsning om det tonåriga barnets utveckling och oro och de bekymmer och fundering som vuxna gör sig om tonåringen. Det handlar om att varsamt kunna knyta upp tidiga beroendeband till framför allt föräldrarna och våga stå på egna ben genom att lära känna sig själv bakom sina mer eller mindre tillkämpade eller påtvingade attityder som de tagit till sig till låns i väntan på en mognare självständighet – för att kunna känna hopp inför framtiden.

 

Föreläsningen berör också konsten att samtala med ungdomar i försöken att nå dem.

 

 

Jag håller för närvarande på att omarbeta och utveckla en föreläsning kring vuxnas villkor för att kunna sätta gränser kring sig själva och hävda sin personliga integritet i samspelet med andra vuxna.

 

 

 

Det professionella samtalet. - Samtalsmetodik

När det angelägna blir till en svårighet.

 

Att tala med varandra känns oftast som det enklaste och minst konstlade sättet att nå varandra. Därför gillar vi det. Men vi blir också mer nakna och nära i det mötet. Därför drar vi oss ibland för det och kommer inte till kärnan i vad vi egentligen vill ha sagt till varandra. De här svårigheterna gäller allmänt mellan oss människor. - Varför blir det angelägna så svårt att framföra? Varför misslyckas vi ibland? Varför blir det inte som vi tänkt, utan bara som ”ett slag i luften”.

 

Det går aldrig att framställa en ”kokbok” kring hur ett samtal med en annan människa skall genomföras. Det är det som är det fantastiska och hela charmen och möjligheten kring ett samtal. Samtalet är ett möte där utgången på sin höjd kan anas. Samtalstekniken kan aldrig bli mer än en avspegling av vårt synsätt, vår tilltro till och våra värderingar kring människans utvecklingsbarhet. Men det är en fascinerande början.

 

Den här föreläsningen ger dig rikhaltiga förslag på hur du tar dig fram till det du vill ha sagt i ett samtal. Den visar vägen till hur du kan få igång ett professionellt samtal, skapa motivation hos motparten att ta till sig information och bli delaktig.

 

Det handlar om

-Att våga lyssna

-Att förstå motvilja och motstånd och kunna komma kring det

-Att verkligen bli överens, inte bara tro sig vara det

-Att kunna visa personligt engagemang – utan att bli privat.

 

Det handlar också om betydelsen av personlig integritet i kommunikation, professionalitetens gränser.

 

Föreläsningen vänder sig till personer som i sitt arbete har samtal som strävar till utveckling av samarbete. Den kan ges som en halvdagsföreläsning eller som en hel studiedag och kan utformas, ”skräddarsys”, tillsammans med beställaren utifrån förekommande behov.

 

Där går gränsen! Om självrespekt och stolthet

 

En föreläsning under uppbyggnad, tillsammans med en bok kring temat att kunna sätta gränser, värdera och hävda sig själv i det vuxna livet, i relationer och arbetsliv. Människors självrespekt kommer lätt i skymundan vid otillbörlig maktutövning. Hur kan människor bete sig så mot varandra? Vad är det för krafter som ligger bakom att någon människa kan ta sig "rätten" att kränka någon annan, att försätta någon människa i handlingsförlamning kring sin förmåga till självrespekt?

 

När människor upplever sig vara under hård press försvinner glädjen och meningen med livet och man blir helt naturligt på defensiven. Vet man inte vartåt man ska rikta sitt försvar, kan det lätt bli att man själv blir sin egen fiende, angriper och kritiserar sig själv med svårhanterliga skamkänslor och självtvivel som följd. Att upprätta sina personliga gränser är inte bara en rätt man har, det är också en skyldighet gentemot sig själv - och mot omvärlden!

 

 

 

Bengt Grandelius

Psykologkonsult AB

(556619-7934)

Copyright @ 2017 Bengt Grandelius

Kontakt

E-post: bengt.grandelius@telia.com

Tel: 070 – 645 83 88 (+46 70 645 83 88)